Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy či předběžného opatření soudu u dětí a mládeže ve věku od tří do osmnácti let s možností prodlouženého pobytu na základě dohody pro případ dokončení přípravy na budoucí povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči těm, kteří ze závažných důvodů nemohou být vychováváni ve vlastní rodině, nebo umístěni v jiné formě náhradní rodinné péče. Výchovná péče je organizovaná v rodinných skupinách se zachováním sourozeneckých vztahů. DD pečuje o tělesný a duševní rozvoj dětí, chrání jejich zdraví, vytváří podmínky podporující sebedůvěru dětí, rozvíjející citovou stránku osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. Úkolem rodinné skupiny je, co nejvíce se přiblížit životu dětí v rodině. Každá „rodinka“ má své povinnosti jako praní a žehlení osobního prádla, sobotní a nedělní uklízení, občasné vaření a další dětské pracovní povinnosti vyplývající z chodu domácnosti. Dalším úkolem je navázání přínosného kontaktu s příbuznými tak, aby byly učiněny kroky k případnému návratu dítěte do původní rodiny. DD podporuje rovněž pěstounskou či hostitelskou péči.

V dětském domově může vyrůstat 24 dětí, které žijí ve třech rodinných skupinách. O každou rodinnou skupinu pečují dva vychovatelé. Předpokladem pro výkon vychovatele je pedagogické vzdělání v oboru speciální, popř. sociální pedagogika.

V rámci přípravy na samostatný život po odchodu z DD se děti zapojují do mnoha aktivit pořádaných nadacemi a neziskovými organizacemi. Vysoká úroveň materiálně-technického vybavení dává dostatečný prostor pro relaxaci a aktivní odpočinek. Volnočasové aktivity dětem dětského domova - zájmové kroužky, návštěvy divadelních představení, jazykové zahraniční pobyty, ozdravné pobyty, zážitkové pobyty, jsou zajišťovány ve velké míře díky sponzorským příspěvkům firem, nadací, či jednotlivců.