Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji

02.11.2016 00:00

Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexních plánů transformace pobytové péče zejména pro děti do 3 let v systém efektivní a multidisciplinární sítě ambulantních a terénních preventivních a podpůrných služeb. Transformační plány budou zpracovány pro dvě zařízení typu dětský domov pro děti do 3 let a jeden dětský domov - školské zařízení. Plánované snížení pobytové kapacity služeb pro ohrožené děti zapojených do transformace bude minimálně 50 %.

Průběžnou aktivitou po celou dobu realizace projektu bude komunikační strategie, která bude zaměřena na odbornou veřejnost (orgány sociálně právní ochrany, pracovníky ústavních zařízení atd.) Cílem bude seznámit tuto cílovou skupinu procesem deinstitucionalizace a s důvody, proč dochází ke změně systému péče o ohrožení děti, záměrem a jednotlivými kroky projektu. Komunikační strategie bude zaměřena rovněž na pracovníky zařízení zapojených do zpracování transformačních plánů.

Cílem bude, aby všichni klíčoví držitelé rozhodovacích pravomocí rozuměli záměru projektu, tomu, proč se projekt realizuje, měli obecné povědomí o procesu deinstitucionalizace a souhlasili s ním.

Dětský domov a Základní škola Liptál je aktivně do tohoto projektu zapojen od září 2015. Zadáním zřizovatele je zpracovat a postupně realizovat transformaci zařízení tak, aby v následujících letech došlo k: 

-       Poskytování komplexního poradenství a pomoci rodinám s dětmi s problémy souvisejícími se zvládáním školní docházky, případně rodinám s dětmi s výchovnými a psychickými problémy.

-       Zajištění komplexní dočasné pobytové péče o děti školního věku, jejichž rodiče nemají dostatečné kompetence k jejich rozvoji včetně zajištění školní docházky. Cílem je posílení kompetencí rodičů a dítěte ke zvládnutí zajištění školní docházky, aby nedocházelo k nařízení ústavní výchovy.

-       Zajištění komplexní pobytové péče pro děti do 18 let v kapacitě maximálně 24 lůžek. 

V rámci práce na tomto projektu byl ustanoven z řad pracovníků DDaZŠ transformační tým, který vymezil možné varianty změn. Tento transformační plán byl na jaře 2016 schválen Radou Zlínského kraje a dle zadání projektu bude dle časového harmonogramu DDaZŠ procházet velkými změnami. Nejpodstatnějšími změnami je zj. snížení kapacity dětského domova o 50 % a vznik zcela nové preventivní služby pro děti a jejich rodiny při Dětském domově a Základní škole Liptál Středisko výchovné péče, které bude umístěno v samostatných prostorách ve Vsetíně.