Podzim v DD Liptál, 26. 10. 2012

Podzim v DD Liptál, 26. 10. 2012