Základní škola poskytuje vzdělání nejen dětem z dětského domova, ale také dětem, které nemají ústavní výchovu a dojíždějí z rodin z blízkého i vzdálenějšího okolí. Žáci jsou vyučováni dle ŠVP pro žáky s lehkým a pro žáky se středně těžkým mentálním postižením. Ve speciální třídě působí kromě učitelky také asistentka pedagoga. Žáci mají mnohdy k mentálnímu postižení souběžně postižení více vadami jako např. autismus, ADHD apod.

Základem výchovně vzdělávací práce pedagogických pracovníků školy není v hledání a zjišťování co konkrétní žák neumí, co se nenaučil, co nezvládl, ale v umění zjišťování, podporování a vyzdvihování toho, co dané dítě dokáže, v čem vyniká. Tím škola podporuje jeho sebedůvěru a kladné sebehodnocení. Specifikem pedagogické práce je maximální individuální přístup ke každému dítěti. Školu navštěvují žáci, u nichž byly na základě odborného vyšetření školským poradenským zařízením zjištěny speciální vzdělávací potřeby. Učitelé prostřednictvím speciálněpedagogických metod, postupů, prostředků a forem vzdělávání umožňují žákům zvládnout učivo dané vzdělávacím programem pro tento typ školy.

Základní škola má zpracované Školní vzdělávací programy Duhová škola a Duhová školička, které jsou upraveny speciálně pro žáky, kteří mají lehké, respektive střední mentální postižení. Školní vzdělávací programy jsou obohaceny o témata z praktické výuky a přípravy na budoucí povolání.

Škola je vybavena moderním nábytkem, audiovizuální a výpočetní technikou. Je zde učebna informatiky se 7 počítači, v další učebně se využívá interaktivní tabule. V hodinách praktického vyučování jsou k dispozici dílny s hrnčířským kruhem a keramickou pecí a také cvičná kuchyně.